Op maar 400m van de nieuwe Steinbergbahn!

Op maar 400m van de nieuwe Steinbergbahn!

Op maar 400m van de nieuwe Steinbergbahn!

Voorwaarden


Algemene voorwaarden

Op deze site zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Artikel 1. Begripsbepalingen
Huurder: een natuurlijk of rechtspersoon die met de accommodatieverschaffer een overeenkomst sluit ten aanzien van het huren van een vakantieaccommodatie.
Medehuurder: Met de huurder meereizende persoon die gebruik maakt van de gehuurde accommodatie.
Eigenaar: De rechtmatige eigenaar/eigenaren (of diens vertegenwoordiger) van de te huren accommodatie.
Beheerder: Een door de eigenaar aangewezen contactpersoon die namens de eigenaar taken van beheer uitvoert.
Huursom: De huurprijs van de accommodatie.
Totaalbedrag: De huursom vermeerderd met eventuele overige verschuldigde bedragen.
Schriftelijke communicatie: Zowel per post als per e-mail verstuurde berichten.
Accommodatie: Namens de eigenaar ter verhuur aangeboden accommodatie bedoeld voor recreatief gebruik.

Artikel 2. Toepasselijkheid Huurvoorwaarden 
De reserveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst, alsmede op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten met en diensten van de verhuurder, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

Artikel 3. Reserveren
3-1. De overeenkomst komt tot stand tussen de huurder en eigenaar.
3-2. Door verzending van het boekingsformulier via de website, komt de overeenkomst tot stand en is pas definitief na ontvangst van de aanbetaling, verklaart huurder akkoord te zijn met deze voorwaarden.
3-3. Op de overeenkomst is het wettelijk herroepingsrecht (afkoelperiode) niet van toepassing

Artikel 4. Reserveringsbevestiging en betaling 
4-1. Iedere reserveringsopdracht wordt bevestigd middels een reserveringsbevestiging die per e-mail aan de huurder gestuurd wordt.
4-2. Binnen 3 werkdagen voldoet u 30% van de huursom alsmede de reserveringskosten. Het restant van de huursom dient uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij reservering binnen deze 8 weken voldoet u het te betalen bedrag ineens.
4-3. Bij niet tijdige betaling is eigenaar gerechtigd de gereserveerde vakantiewoning te annuleren. Reeds betaalde gelden worden niet terugbetaald; de annuleringsvoorwaarden zijn dan onverminderd van kracht (zie artikel 5).
4-4 Na ontvangst van de totale reissom wordt de voucher aan huurder toegezonden. De voucher geldt als betalingsbewijs en vermeldt de relevante informatie en eventuele extra kosten. Bij de voucher is een routebeschrijving naar het sleuteladres gevoegd. Ook belangrijke telefoonnummers zullen verstrekt worden.

Artikel 5. Annulering door huurder
5-1. Annuleringen dienen schriftelijk te worden bevestigd. Direct na ontvangst van de schriftelijke annulering zendt eigenaar een annuleringsbevestiging/nota.
5-2. Bij annulering vanaf totstandkoming en tot 10 weken voor aanvang van de huurperiode wordt 30% van de huursom in rekening gebracht alsmede de reserveringskosten.
5-3. Bij annulering binnen 10 weken doch 8 of meer weken voor aanvang van de huurperiode wordt 60% van de huursom in rekening gebracht, alsmede reserveringskosten.
5-4. Bij annulering binnen 8 weken voor aanvang van de huurperiode is het volledig gefactureerde bedrag verschuldigd.
5.5. Met annulering wordt gelijkgesteld: verzoeken tot wijzigen van de overeengekomen accommodatie en/of het wijzigen van de overeengekomen huurperiode. De bepalingen omtrent annulering in dit artikel zijn daarmee van toepassing. Indien redelijk kan van deze bepaling en worden afgeweken, zulks ter beoordeling van verhuurder en/of eigenaar

Artikel 6. Opzegging of wijzing door eigenaar
6-1. Indien gewichtige omstandigheid de eigenaar dwingt tot annulering van de reeds gehuurde vakantiewoning, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder en, indien mogelijk, onder aanbieding van een alternatief. Bij niet aanvaarden van dit alternatief, of bij het niet kunnen aanbieden van een alternatief, zal eigenaar onmiddellijk het reeds door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen enig meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.
6-2. Bij annulering door eigenaar vanaf 8 dagen of minder voor aanvang van de huurperiode heeft de huurder bovendien recht op een schadevergoeding van 150, – euro per gereserveerde vakantiewoning, indien geen alternatief kan worden aangeboden, c.q. de huurder dit alternatief niet aanvaardt.
6-3. Uitgesloten van punt 6-2 zijn “korte termijn reserveringen”, d.w.z. reserveringen welke hebben plaatsgevonden 5 weken of korter voor aanvang van de huurperiode.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
Eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
-Diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze woningen;
-Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woningen, tijdelijke uitval of storingen in en om de accommodatie van water -en/of energiehuishouding, niet vooraf aangekondigde straat op brekingen en bouwwerkzaamheden rondom de accommodatie;
-Het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat de door de eigenaar ingeschakelde dienstverleners, waarvan eigenaar afhankelijk is, nalatig blijven;
-Kennelijke fouten of vergissingen op de website van eigenaar of andere kennisgevingen, waaronder onjuistheden in teksten en foto’s afkomstig van de huiseigenaren.
-Ongevallen in of om de accommodatie.
De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.

Artikel 8 Gebruik accommodatie, aantal personen, huisdieren en roken
8-1. De huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en uitsluitend gebruik van de accommodatie te maken volgens de door de eigenaar/beheerder verstrekte gebruiksinstructies.
8-2. Alleen de personen die bij boeking zijn aangemeld zijn gerechtigd gebruik te maken van de accommodatie. Het maximaal aantal personen dat in de accommodatie mag overnachten is 8 personen. Indien zonder schriftelijke toestemming het maximumaantal personen wordt overschreden kan dit leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Het is alleen onder voorwaarden en na schriftelijke toestemming van eigenaar toegestaan de accommodatie te gebruiken voor commerciële doeleinden zoals foto- of videoreportages.
8-3. De huurder dient zich te houden aan de aankomst- en vertrektijden zoals die op de voucher zijn vermeld. Vetrektijden in het winter hoogseizoen zijn zaterdagen om 10.00 uur. In het na seizoen kan in overleg ander tijden worden aangehouden. Eventuele kosten voortvloeiend uit afwijkende aankomst- of vertrektijden komen geheel voor rekening van de huurder.
8-4. Huisdieren zijn niet toegestaan.
8-5. Roken in de woning is niet toegestaan

Artikel 9. Klachten
9-1. Ondanks al onze bemoeiingen en zorgen is het toch mogelijk dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht moet binnen 24 uur na aanvang van de huurperiode gemeld te worden bij de lokale contactpersoon. Indien aankomst op zaterdag plaatsvindt, geldt hiervoor dat melding van klachten uiterlijk de maandagmiddag daaropvolgend dient plaats te vinden. Klachten welke redelijkerwijs niet kunnen worden geconstateerd binnen 24 uur na aankomst, dienen onmiddellijk na constatering daarvan aan de lokale contactpersoon te worden doorgegeven. Deze zal al het mogelijke doen om de klacht op korte termijn te verhelpen. Als directe indiening niet mogelijk is of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze uiterlijk binnen 2 weken na beëindiging van de huurperiode, schriftelijk en gemotiveerd, bij eigenaar. Later ingediende klachten worden niet geaccepteerd en doen een vermeend vorderingsrecht vervallen.
9-2. In ernstige gevallen dient u tevens direct, vanuit uw vakantiebestemming, contact met eigenaar in Nederland op te nemen. Veelal is een redelijke, aanvaardbare oplossing mogelijk en behoudt u uw vakantieplezier.
9-3. De huurder dient eigenaar te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstellingen.
9-4. Eigenaar is, in welk geval dan ook, maximaal aansprakelijk ten bedrage van de huursom.

Artikel 10. Annuleringsverzekering
10-1. Deelname aan een annuleringsverzekering bevelen wij aan, óók indien u op korte termijn reserveert.

Artikel 11. Algemeen
11-1. Skischoenen: Het is niet toegestaan het appartement met skischoenen te betreden. De schoenen kunnen nabij de ingang in de daarvoor bestemde skiruimte worden gezet.
11-2. Huisvuil: Huisvuil dient ter plaatse gescheiden te worden zoals aangegeven wordt in de Mühlraum van het gebouw. In Oostenrijk gelden hier strenge regels voor. Scheiden van papier, plastic aluminium, glas, groenafval en restafval is verplicht.
11-3 Borg; Er geld een borg van € 200,- per boeking. Deze wordt uiterlijk 3 weken na vertrek retour als blijkt dat na uw verblijf het appartement in orde is. Schade of extreme vervuiling in de verhuurperiode worden bij de huurder in rekening gebracht.